KYT(危険予知訓練)とKYK(危険予知活動)

■KYT(危険予知訓練)とは

■KYK(危険予知活動)とは

〔安全くん32号‐2頁〕